South Korea

Hwadong Co. Ltd.
1466-14 Socho-dong, Socho-Gu
SOUTH KOREA
Contact Person: J.C. Lee
Phone: (+82) 02 3471 4586
Email: hwadong@hwadong.com

HypeironGold LTD.
3F 182  Bun-Young-ro Daldong ULSAN
Republic of Korea
Phone: (+82) 52 267 4136
Fax: (+82) 52 267 4170
E-mail: yhkim@hyperiongold.com
Website: www.hyperiongold.com

Poongsan Hwadong CO., LTD
2F 351, Hyoryeong-ro, Seocho-Gu
Seoul 137-877, Republic of Korea
Phone: (+82) 2 3471 4594
Fax: (+82) 2 597 8741
Email: hwadong@hwadong.com
Website: www.hwadong.com